İş Etiğimiz

İş Etiğimiz

Doğruluk ve dürüstlük Sunucu Teknik’in iş etiğinin temelini oluşturur. Kurumlar ve şahıslarla gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyet ve hizmetlerimizde ahlaki değerlerin yanında “bir işi doğru ve zamanında yapma” anlayışı oluşturmaktadır.

Kişisel etik anlayışındaki farklılıklardan etkilenilmemesi için Sunucu Teknik Etik Kuralları’ı belirlenmiştir.  Bizim beklentimiz; tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin inançlarına ve kişisel değerlerine saygı duyulması ve değer verilmesi, Sunucu Teknik’in kuralları çerçevesinde davranılmasıdır.

Dürüstlük

Sunucu Teknik tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibini esas almakta olup doğruluk, samimiyet ve ahlaki değerleri yüksek seviyede önemsemektedir.

Gizlilik

Sunucu Teknik için çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunması önemli olup bu bilgilerin onayları dışında üçüncü şahıslarla paylaşımına izin verilmemektedir. Sunucu Teknik çalışanlarının ticari sır, gizli bilgiler, operasyon detayları, bilgi güvenliği gibi mahremiyet gerektiren bilgileri koruması ve sadece görevleri doğrultusunda ve çalıştığı şirketin amaçlarına uygun bir şekilde kullanması beklenmektedir.

Adalet

Sunucu Teknik, herkese eşit fırsat tanıyan bir şirkettir. Çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri arasında ırk, milliyet, dil, din, cinsiyet, sosyal statü ve gibi farklılıkları dikkate almaz, ön yargılı tutumlardan kaçınır. Sunucu Teknik çalışanı olarak tarafsız olunmalı ve adil kararlar alınmasını engelleme olasılığı bulunan ilişki ya da faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

Kalite ve Sürekli Gelişim

Sunucu Teknik, müşterileri ile uzun süreli ve sağlıklı ilişkiler kurmanın, faaliyet gösterdiği sektörde bulunduğu konumu güçlendirmenin en etkili yollardan birinin kaliteli hizmet sunmak olduğu bilincindedir. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesinin müşterilerin gereksinimleri doğrultusunda devamlı olarak iyileştirmek ve gelen talepleri zamanında en iyi şekilde cevap verebilmek, Sunucu Teknik’in öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Yasal Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, yürülükte olan mevzuatlara uygun hareket etmekte; talep edilen bilgileri resmi kurum ve kuruluşlara doğru ve anlaşılabilinir bir biçimde ve zamanında sunmaktadır. Sunucu Teknik tarafından kamuya açıklanacak ve/veya yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum ve mali tablo, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak doğru ve şefaf bir şekilde hazırlanmaktadır.

Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve uygun koşullarda görev yapmalarını sağlamaktadır. Eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranarak, eşit olanaklar sunmaya özen göstermektedir.

Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, faaliyet gösterdiği sektörde adil rekabet koşulları çercevesinde rekabet etmektedir. Sunucu Teknik, doğru ve dürüst bir rekabetin, şirketin ve ilgili sektörün gelişmesi için en önemli unsurlardan biri olduğu görüşünü benimsemektedir.

Etik Kural İhlallerinin Araştırılması

Sunucu Teknik, Etik Kural ihlali bildirimlerini ciddiye alır ve gizlilik içinde amacına uygun olan tüm iddiaları tam olarak araştırma konusunda İç Denetim Birimini görevlendirir. Bu süreçte bütün çalışanlar; konu ile ilgili tam bir şefaflık içinde davranmak, kendilerinden istenen veya faydalı gördükleri bilgi ve belgeleri gecikmeksizin ve eksiksiz olarak aktarmak ve sorulan sorulara doğru yanıt vermekle yükümlüdür.

Çıkar Çatışması

Çıkar çatışması, Sunucu Teknik çalışanlarının görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyebilecek olan ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, müşterilerine, tedarikçilere, kuruluşlara sağlanan maddi veya maddi olmayan her türlü menfaat elde etme halini ifade etmektedir. Sunucu Teknik çalışanları, çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmalı ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen göstermelidir. Çalışanlar; aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunan diğer şahıslarla hiçbir şekilde karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmemelidir.

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler

Sunucu Teknik ticari ilişkilerinde dürüstlük, eşitlik ve kanunlara uyum konuları en yüksek seviyede tutmaktadır. Her türlü yazılı ve sözlü etkileşimde; küçük düşürücü, ayrımcı veya saldırgan ifadelerden kaçınılır. Etik kurallarına ters düşen, sembolik değeri olduğuna dair şüphe bulunan hediye, para, mülk, özel indirimler vb. kabul edilmemelidir. Ticari ilişki içerisinde bulunulan diğer kişi ve/veya kuruluşlara ödünç para ve/veya mal/hizmet verilmemelidir. Sunucu Teknik çalışanları ve yöneticilerinin her türlü bilgilendirme ödeme ve iş ilişkilerini gerçekleştirirken Etik Kurallar’ı dikkate almaları ve bu doğrultuda hareket etmeleri önemlidir.

Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, , ilişkide bulunduğu tüm müşteri ve çalışanlar ile toplumun geneline karşı sorumluluk anlayışıyla hareket etmektedir.

Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, müşterileri ile olan ilişkilerinde dürüst davranarak, müşterinin hakkını korumakta, itirazlarını ve taleplerini dikkate almaktadır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranarak müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşmasını sağlamaktadır.

Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, tedarikçi ve iş ortaklarına adil ve saygılı davranarak yükümlü olduğu konuları en kısa zamanda yerine getirmekte ve yaşanabilecek anlaşmazlıkların önlenmesi, giderilmesi ve çözüme ulaştırılması için azami gayreti göstermektedir.

Topluma Karşı Sorumluluklarımız

Sunucu Teknik, topluma olan sorumluluklar çercevesinde eğitime ve sosyal yardım faaliyetlerine, çevre bilinci ve toplumsal bilinci arttırmaya yönelik çalışmalara, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermektedir.

Etik Komite

Şirket içerisindeki faaliyetlerde gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik gibi etik davranış ilkelerini gözeten Üst Yöneticiler tarafından oluşturulmuş olan komitedir. İç Denetim Birimi tarafından yapılan denetim sonrası gerekli aksiyonların alınması Etik Komite’nin sorumluluğu altındadır.